കഠിന തടവ്‌Illustrator brush ടൂള്‍ ഉം മൌസും  ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചതാണ് .